تبلیغات
به وبلاگ روستای مومج خیل خوش آمدید. ایمیل مدیریت: serellah@gmail.com - وصییت

بَمِردمه مِسه سیو نَکِنین

مِسه چِش هِراز او نَکِنین

مِسه اَتا تِپه اَسلی نَشِندین

گلاب،تابوت پَلی نَشِندین

تا دَهیمِه گِتنی وضو نَهینه

دلِ خدای روبه رو نَهینه

گِتنی قبله راه رِ نَدونده

علی رِ سرور دنیا نَدونده

تِه هَمونی که تش تو هِدایی

مِره دَس بَزویی دِریو هِدایی

تِه هَمونی مِه پیرِّ داز بَزویی

نوچِ بَزه سوزی گِرواز بزویی

مِره اَرزون،مره اَرزون بَروتی

مِره دیکون نامردون بَروتی

برار بیمِه مِه پیش گِزِر نکردی

مه سفره ی نونِ نوهِر نکردی

کاری هاکردی که کهلین بهیمه

اَتا عمر خنه نشین بهیمه

کاری هاکردی منهِ بال بسوته

مِنه پرهایتن اقبال بسوته

مِ خِنه کورِسو،بیِه نِشایی

 مِ خِراک آش او بیِه نِشایی

مریض بیمِه دَم آخِر نِمویی

خَسته بیمه، مِنه کایِر نِمویی

چه بِرمه ای، اسیر خاک بَهیمه

بنه ی مُچکل خِراک بَهیمه

چه برمه ای، سَرهاچین بِشتنه

مه دور صد تا لا  آبچین بِشتنه

اِسا رَخت سیو کِندی چِچیسِه

چِشه اَسلی اوکندی چچیسه

اِسا ریشه بلند کِندی چه فایده

خنده رِ سَرکوتن کندی چه فایده

اِسا نون خرما دِنی چچیسه

مِسه خَتم جا به جا دنی چچیسه

کجه ته آش او مجا رسنه

سوم با شکوه مجا رسنه

نخوامبه مه عکس قاب بهیری

مه قبر سر سنگ ناب بهیری

نخوامبه آیینه وشمدون بهلین

چند دسته گل بی زبون بهلین
طبقه بندی: شعر،

تاریخ : جمعه بیست و دوم دیماه سال 1391 | 05:52 | نویسنده : حمزه مرادی مومجی | نظرات