تبلیغات
به وبلاگ روستای مومج خیل خوش آمدید. ایمیل مدیریت: serellah@gmail.com - در وصف پدر

تِه خسته دوش و بال دور بگردم

قراری تِه اقبال دور بگردم

تِه چش وا بیه روز خِش نداشتی

تیسا نون نداشتی خرش نداشتی

تِره این و اونِ قرار هِدانه

تِره اشکم مزی بی قار هِدانه

هدانه اتا لقمه نون بیاری

درد فقیرسِّه درمون بیاری

هدانه تا خنه سّه سو بیاری

پیر مارسّه رخت نو بیاری

ته وسّه رَمِه رِ چرا بَوری

گِسفنّ تن هادی صحرا بوری

ته وسّه تش کله رِ سو هاکنی

سوز و سرما رِ مسه او هاکنی

ته وسّه کوی کوچ باربکشی

اسب بار هاکنی اوسار بکشی

شه خردتن صحرا گت هاکردی

مال و وَره همراه گت هاکردی

هرچی کارو هرچی سختی تی بیه

صحرا دَینِ بدبختی ته بیِه

تسّه ورف و تسّه وارش نداشته

تسه عذاب و روز خش نداشته

عید ماه لباس نو نکردی

اتا دم تن راحت خو نکردی

ته سرنوشت بیه چپون بَووشی

بسوته دار همزبون بَووشی

چشِّ بارم تَش دی کور هاکرده

سوز و سرما وره ناسور هاکرده

چشی که دل خِشی ره خوندیه

دَوِس بیه شه آرزو ندیه

دسّ بارم چارتا انگوس دنیه

صد سر ترک بخرده پوست دنیه

چه دسّی که سوز نهال دکاشته

کویردل سوز خال دکاشته

همون دسّی که راهِّن رِه بساته

ساری پُل تجن رِه بساته

دسّی که کوترِّ کپل نزوئه

مردِم مرز سرِّ بِل نزوئه

تا تونسّه فقیر بال بهیته

بنه بیته مردِ اقبال بهیته

هلی ره نرسی وکال نچیه

خنه با پول بیت المال نچیه

دسّی که کوره ی میون بسوته

دییه کارکرده بی گمون بسوته

دسّی نیِّه مردِم راه دَوِنده

تیکای سرپیشه کندا دَوِنده

حلال روزی اِسه هو بَزوئه

کلنگ و پوکِّ تن کوه بَزوئه

بلو بَیته بنه رِ تخت هاکرده

بینج پشتی پسر خوش بخت هاکرده

یتیم تنِّ رخت نو دکرده

ونه خراب دلِّ سو دکرده

ته دوشِّ مرسِ الوار بشکندیه

کدورت ته روزگار بشکندیه

چه دوشی که بار مردم بَوِرده

کیسه کیسه آرد و گندم بَوِرده

کسِّر ندونسه آشغال بَوِره

بشکسه گاری رِه دِنبال بوره

انده ماشین چو بزو رِز بهیه

پُر درد و ورم وخض بهیه

تره گنِِّه کوه زغال بکوشته

گِنِّه تونل شه پلی مال بکوشته

گنِّه سرکو مال همراه بَمردی

گِنِّه دار دَکتی تنها بَمردی

گِنِّه تازه داماد بی کِر دَکتی

بنه هایتی کوه لِمبِر دَکتی

هیچ کس ته جان کندونّه نَدیه

بند اِمو تنه زبونّه ندیه 
طبقه بندی: شعر،

تاریخ : جمعه بیست و دوم دیماه سال 1391 | 05:30 | نویسنده : حمزه مرادی مومجی | نظرات