تبلیغات
به وبلاگ روستای مومج خیل خوش آمدید. ایمیل مدیریت: serellah@gmail.com - در وصف مومج خیل

روستای مومج خیل

دیگه بهار روستا بو نِدارنه

همه بوردنه روستا سو نِدارنه

مِه دل خانه بِنالم روستاسِه

وِنه مظلومی و آب و هواسِه

وِنه خوبی پائین وبالا ملِه سِه

وِنه سوایی سر ونگ طِلاسِه

وِنه صفا خوبی گُم بَهییه

خرابی با كِلاج همگون بَهیه

همگی بوردنه خوبی بَمرده

ولی بدون ونه روزی نَمرده

همه سر بشتنه دشت و چِناره

كِلون و خِنه وگَندم جاره

آپارتمان وشونه جا بَهیه

آسانسور، پلكونی را بَهیه

لامپ و مهتابی و گاز چندِ خاره

تَشهِ دی چچییه شهربِلاره

دیگه بهار روستا بو نِدارنه

همه بوردنه روستا سو نِدارنه

زبون مازنی فارسی بَهیه

زَمونۀ مردم پارتی بَهیه

پلاستیكی كلوش دیگه كی كِنده

بخاری هیمه ای، هیمه كی كِنده

دیگه كی دره، دار جا بوره ور

دیگه كی تپه سر صدا دِنه سَر

دیگه كی هیمه جا پلا پَجنه

دیزِندون و ماشه جا كی تَجنه

شلوار پینه بَزه رِ كی كنده

چوقا و كلوش و چَكمه كی كنده

مه دل تنگ هائیته ونگ طلاسه

سیكای سروصدا،میچكا وتیكا سه

بزن جان برار شِه لَلِه وارِه

بزن جان برار من تِه بِلارِه

بزن لَلِه، دل غم تازه بَوِّه

چند سال دوری جا سازه بَوِّه

كجه بورده كِته كوله بازی

كجه بورده محلی های شادی

دیگه بهار روستا بو نِدارنه

همه بوردنه روستا سو نِدارنه

دیگه كاتی دَنیه بوم لوسَر

دیگه گِنده نَكته بخاری وَر

كِنسه هاكِنم لله زِبونی

كِنسه بهوم نامهربونی

نَنو و گره دیگه بورده از یاد

اون نَنوی اصالت بورده بَر باد

بهیم بوریم بَبویه حال نِخاره

بوریم شِه جان وطن بِلاره

بوریم اون چشمه ها رِ خار هاكنیم

كدورِت و بدی رِ پاك هاكنیم

دَرِه پـاره بـونه مَـلِه سه مِه دِل

خصوصاً شِه وطِن جان مُومِج خِیل.
طبقه بندی: شعر،

تاریخ : چهارشنبه چهاردهم مهرماه سال 1389 | 03:18 | نویسنده : حمزه مرادی مومجی | نظر شما